ජනප්‍රිය වෙන්න

ජනප්‍රිය වෙන්න ළමා වියේදි ඔයාල ගොඩක් ක්‍රියාශීලියි, දඟ කාරයි. ඒත් සමහර වැඩිහිටියො ක්‍රියාශීලී දඟ කාරයාන්ට දඟ කාරියන්න්ට කැමති නෑ. එයාල කැම්ති මොකුත් නොකරන කම්මැලි, රෝගී ළමයිට. ඒක් වැරදි අදහසක්. ඔයාල දඟකාර උනේ ක්‍රියාශීලී හන්දනෙ, ක්‍රියාශීලී උනේ නිරෝගී හින්දනෙ. ඉතින්...

ශීලය

ඕනිම ආගමක් අදහන අයට උගන්වන සිරිත් විරිත් සමූහයක් තියෙනව. සිරිත් කියන්නෙ පුරුදු කරන්න ඕනි හොඳ දේවල්. විරිත් කියන්නෙ අත්හරින්න ඕනි නරක දේවල්. බෞද්ධ අපි අමාරුවෙන් හරි අත්හැරියයුතු නරක දේවල් ගැන අපිට මතක් කරල දෙන්නෙ ශීලය. අපි සිල් පද ආරක්ශා කරනව කියන්නෙ නරක දෙයින් වැලකිලා...