මැදිවියට පත් ඔබ

මැදිවිය ලෙසට අපි යෝජනා කර සිටින්නේ අවුරුදු 40ත් 50ත් අතර වයස කාණ්ඩයටය.  මෙම වයස් කාණ්ඩයට අයත් වන වැඩි පිරිස විවාහ වී දරුවන් ද ලබා සිටින අතර දරුවන්ද පාසැල් වියේ පසුවනු දැකියහැක. මෙවැනි වයසකට එළඹෙන විට තමාගේ වෘත්තිය ස්ථාවර ලෙස හඳුනාගෙන සිටින අතර වෘත්තිය ක්ෂේත්‍රයේ...