මිතුරු අරමුදල

ආධාර අරමුදල: 
එස්.එන්.විජයරත්න
8100903858
කොමර්ෂල් බැංකුව
කෑගල්ල ශඛාව

බුදු සසුන පවතින්නේ
කළණ මිතුරන් නිසා වෙන්නේ

රහත් ධජ ලෙලවන්නට
සෝවාන් පවුරක් තනන්නට
බුදුසසුන බබලන්නට
කළණ මිතුරනි
එකතුවනුමැන.

විද්‍යුත් ලිපි: සවිතක්ක.නෙට් වෙත එවන්න,

මුහුණු පොත : සවිතක්ක සමාජය